Shiwilu

Object Details

NameShiwilu
Name (Indigenous)
Alternate Name(s)Shiwilu
Chebero
Xebero
Xihuila
Jebero
Language Codejeb
Macro LanguageN
Language FamilyCahuapanan
Descriptionspoken in province of Alto Amazonas in Peru, between the Marañón and Huallaga rivers
CountriesPeru
Language PIDailla:119782

Details

In collections